Monthly Archives: January 2012

Նամակ թագավորին

«Գարուն», 1990թ., թիվ 10

«Արևմտյան քրիստոնեությունը կամ ուրիշ խոսքերով, քրիստոնյա եվրոպականությունը ներկայացնող քաղաքական մեծ ուժը, Հայաստանի վերաբերմամբ գործադրում էր իր շահերի քաղաքականությունը, որ ոչ մի կապ չունենալով կրոնակցության կամ քրիստոնեության հետ, սիրում էր հաճախ վարագուրվել այդ գաղափարական անուններով։ Սակայն հայ գործիչների կրոնակցական հանգամանքն այնքան հիմնավոր նախապաշարմունք էր գոյացրել, որ նրանք շարունակ հավատում էին, թե իրենց կրոնակից արևմուտքը երբեք չի թողնի, որ ահավոր Պարսկաստանը իր ոտների տակ ճզմի թույլ Հայաստանը։ Այս նախապաշարմունքը մեծամեծ աղետներ է պատճառել հայ ազգին»։
ԼԵՈ Continue reading

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Վազգեն Վեհափառ

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Վազգեն Վեհափառ

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Բյուզանդական քաղաքականությունը Հայաստանում Մորիկ կայսեր օրոք

Աղբյուր` Հայ ժողովրդի պատմություն, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, հատոր II, Երևան, 1984թ.: Նյութը ներկայացվում է որոշ կրճատումներով:

Հայաստանի նոր բաժանման ժամանակ նրա արևմտյան մասում իշխում էր բյուզանդական կարգը, իսկ նոր նվաճվածում՝ նախարարականը։ Կայսրությունը ձգտում էր Հայաստանի նոր նվաճած ընդարձակ հատվածում ևս իրականացնել բյուզանդական վարչական բաժանում, որին Մորիկ Կայսրը ձեռնամուխ է լինում Պարսկաստանի հետ պայմանագիր կնքելուց անմիջապես հետո։ Այդ մասին մանրամասն տեղեկություն է տալիս Հովհաննես Դրասխանակերտցին։ Վերջինիս այս վկայությունը նոր վարչական բաժանման մասին աղբյուրների շարքում գրեթե միակն է, որի վերաբերյալ, սակայն, պատմագրության մեջ կատարվել են լուրջ և հիմնավոր դիտողություններ ու վերապահումներ, մատնացույց են արվել անճշտություններ ու սխալներ։ Continue reading

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

591 թ. պարսկաբյուզանդական հաշտության պայմանագիրը և Հայաստանը

Աղբյուր` Հայ ժողովրդի պատմություն, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, հատոր II, Երևան, 1984թ.: Նյութը ներկայացվում է որոշ կրճատումներով:

591 թ. Մորիկ կայսեր և Խոսրով Բ-ի միջև կնքվում է հաշտության պայմանագիր, որով վերջ է տրվում պարսկա-բյուզանդական 20-ամյա պատերազմին։ Հայաստանում գծվում է երկու տերությունների նոր սահմանագիծ, որը որոշվում է շնորհիվ Անանիա Շիրակացու «Աշխարհացոյցի»։ Հաշտության կնքման և նոր սահմանագծի հաստատման հարցը, ինչպես երևում է, քննարկվել է երկու անգամ, ա) Բյուզանդիայում Խոսրով Բ-ի գտնվելու ժամանակ տեղի ունեցած նախնական բանակցություններում, բ) Պարսկաստանում գահին նոր վերահաստատվելուց անմիջապես հետո վերջնականապես կնքված հաշտության պայմանագրով։ Continue reading

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Հայ ժողովրդի 572 թ. ապստամբությունը Սասանյան Պարսկաստանի դեմ և պարսկա-բյուզանդական պատերազմը

Աղբյուր` Հայ ժողովրդի պատմություն, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, հատոր II, Երևան, 1984թ.: Նյութը ներկայացվում է որոշ կրճատումներով:

Հայերի ընդդիմությունից և կայսրության հետ համագործակցելուց զայրացած Խոսրով Ա-ն մարզպանին տալիս է 15.000-անոց նոր զորք և հրամայում անպայման Դվինում ատրուշան կառուցել, իսկ դիմադրողներին անխնա ոչնչացնել։ Ապստամբությունը Հայաստանում դառնում է անխուսափելի և շուտով ընդունում համաժողովրդական բնույթ, որին մասնակցում են հասարակության բոլոր խավերը: Continue reading

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Шушинские дороги и загадка «Лачинского коридора»

Шаген Мкртчян, Щорс Давтян
Шуши: город трагической судьбы
Ереван, 1997г. (стр. 30-32)

После присоединения Карабаха к России и ликвидации чужеродного ханства, торговые караваны стали свободно двигаться по горному краю и, в частности, Шуши. Русские власти взялись за устройство дорог и мостов. Так, например, в 1823-1825 гг. была проложена дорога от Майраберд-Аскерана в крепость Шуши и оттуда до Амараса. Следующий этап развития дорожной сети Шуши связан с проведением в 1877г. шоссейной дороги из Гориса и, в особенности, строительство железной дороги Тифлис-Баку (1883г.), а также по реке Аракс-Ереван-Джульфа(1908г). До этого был построен отрезок Джульфа-Баку. Continue reading

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS